Avís legal

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i en la legislació nacional de desenvolupament del mateix, L’USUARI, pel fet de remetre les seves dades de caràcter personal a través de correu electrònic o emplenant qualsevol formulari d’aquest PORTAL, consent a BONZA PILATES S.L. el seu tractament d’acord amb la present política de protecció de dades.

Les dades passaran a formar part dels fitxers de BONZA PILATES S.L. per atendre les sol·licituds que realitzi l’USUARI i, si s’escau, per l’enviament de comunicacions informatives sobre les seves diverses activitats (convocatòries d’esdeveniments, canvis legislatius, nous serveis, ofertes de formació, etc.).

Identitat del responsable del tractament
BONZA PILATES S.L. (CIF: B-13766068)
Adreça: AVENIDA SOFÍA, 3 – 08870 SITGES (España).
Núm. d’inscripció en el Registre Mercantil: 1/2023/43064568

Finalitat

Les seves dades es recopilen amb l’objectiu de gestionar les seves relacions comercials amb la nostra empresa segons consten en el contracte. Les seves dades es conservaran fins a l’extinció de la relació contractual amb BONZA PILATES S.L. No es realitzaran tractaments automatitzats de dades ni es procedirà a l’elaboració de perfils.

Legitimació jurídica del tractament

El tractament de les dades està legitimat per l’execució del contracte i pel compliment dels deures de conservació d’informació en matèria fiscal i mercantil. En cas de no acceptar el tractament, el contracte quedarà extingit al no poder dur-se a terme.

Destinataris

Les seves dades podran ser comunicades a tercers empreses amb l’objectiu de complir amb el contracte. No es preveuen transferències de dades a països tercers.

Drets

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i portabilitat mitjançant correu electrònic a: info@bonzapilates.es. Vostè té dret a retirar el consentiment de tractament prestat. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

Identificació de les parts

El present Avís Legal dels serveis oferts en aquesta URL (d’ara endavant el PORTAL) és subscrit per BONZA PILATES S.L. (d’ara endavant l’EMPRESA), titular d’aquesta URL, amb C.I.F. número B-13766068 i domicili social a l’Avinguda Sofía, 3 – 08870 SITGES (Espanya).

En qualsevol moment, l’Interessat podrà desar o imprimir aquest Avís Legal i es recomana a l’usuari que ho faci. I, d’altra banda, l’USUARI, qui navega a través del portal i pot, si així ho desitja, enviar un correu electrònic a l’adreça info@bonzapilates.es, sent les dades facilitades a través d’aquest correu electrònic utilitzades únicament per atendre les sol·licituds que faci l’USUARI. Per a la utilització del present PORTAL és requerida l’acceptació expressa per part de l’USUARI de totes i cadascuna de les clàusules del present Avís Legal. En cas de no acceptar el present Avís Legal, l’USUARI haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar els serveis oferts per l’EMPRESA i haurà de abandonar el PORTAL.

Definicions

Usuari: Persona física o jurídica que visita el PORTAL i fa ús dels seus serveis, podent remetre sol·licituds d’informació a través de l’adreça de correu electrònic facilitada al portal.
Dades de caràcter personal: Qualsevol informació relacionada amb persones físiques identificades o identificables que els usuaris puguin facilitar en cas d’enviar un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic general del portal.
Galetes: Cadena de text que s’instal·la al disc dur de l’ordinador de l’Usuari i cada vegada que aquest accedeix al Portal envia informació que s’utilitzarà per identificar a dit usuari i les seves preferències de navegació.

Objecte i definició dels serveis oferts

L’EMPRESA és un PORTAL d’Internet la activitat principal del qual consisteix en oferir informació sobre els serveis propis de la seva activitat, així com informació sobre la companyia. A través del Portal, els USUARIS accedeixen als diversos continguts posats a la seva disposició a través d’aquest mitjà. D’aquesta manera, el PORTAL es configura com una eina de presentació i difusió dels serveis de l’EMPRESA. Per tant, les clàusules del present Avís Legal seran d’aplicació a tots els serveis oferts en la web. Les característiques de cadascun d’aquests serveis estan determinades en el PORTAL. No obstant això, l’EMPRESA es reserva el dret de procedir a la modificació de les circumstàncies i condicions del servei, sense previ avís a l’usuari i sempre que aquestes no afectin la naturalesa de la relació jurídica mantinguda i el present Avís Legal.

Usuaris i serveis oferts pel portal

El PORTAL presenta serveis oberts a la totalitat dels usuaris que el visiten. Els esmentats usuaris només estan autoritzats a fer ús del PORTAL prèvia acceptació i compliment de les condicions aquí recollides i hauran d’abandonar el web site en cas contrari. L’ús d’aquests serveis d’informació és gratuït.

Responsabilitats

Del portal:
No serà responsable, de forma directa o indirecta, de: la qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament, la disponibilitat o la continuïtat d’operació del portal. Els danys que puguin causar-se als equips de l’usuari per la utilització del portal. L’incompliment de la llei, la moral i les bones costums generalment acceptades o l’ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts. Els vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició. La desactualització de les dades facilitades per l’USUARI, així com la facilitació de dades incorrectes o no verídiques facilitades mitjançant l’ús dels serveis del PORTAL. En cas que l’EMPRESA realitzi un canvi en les clàusules presents que encara no hagin estat informades en el web site, es notificarà als USUARIS en el més breu termini possible mitjançant comunicació personal o a través de l’actualització dels continguts del PORTAL.

De l’usuari:
L’USUARI serà responsable de: Els continguts introduïts per ells, especialment les dades i informacions introduïdes i enviades a l’EMPRESA. La realització de qualsevol tipus d’actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial. La introducció, emmagatzematge o difusió en o des del PORTAL, de qualsevol informació o material difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència o a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent. La introducció, emmagatzematge o difusió mitjançant el PORTAL de programes informàtics, dades, virus, codi, equips de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el PORTAL, en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes del PORTAL o, en general, de qualsevol tercer, o que, de qualsevol altra manera, sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir-ne el normal funcionament.

Propietat intel·lectual i industrial

El text, imatges, marques, gràfics i logotips del portal estan protegits per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, llevat d’ús personal i privat.

El PORTAL no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d’errors, ni que l’ús lliure d’aquests per part de l’usuari no infringeixi els drets de tercers. El bon o mal ús d’aquesta web i dels seus continguts és responsabilitat de l’usuari. A més, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o reemissió, total o parcial, de la informació continguda en aquestes pàgines, sigui quina sigui la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, així com dels productes adquirits a través del web site.

Ús de tecnologia galeta

EMPRESA es reserva el dret d’utilitzar les denominades “galetes” en qualsevol tipus d’ús del Portal. No obstant això, s’informa als Usuaris de la possibilitat de rebutjar aquesta utilització en el seu ordinador.

Enllaços o links

El PORTAL pot incloure enllaços a llocs web de tercers. Aquests llocs web no han estat revisats ni són objecte de controls per part del PORTAL. EMPRESA no es fa responsable en cap cas dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin en relació amb la privacitat o el tractament de les dades personals.

EMPRESA recomana llegir atentament les condicions d’ús i la política de privacitat d’aquests llocs web. En cas que estigui interessat a activar un enllaç al nostre lloc web, haurà de comunicar-ho a EMPRESA i obtenir el consentiment express per crear l’enllaç. EMPRESA es reserva el dret d’oposar-se a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.

Fur

Les clàusules del present Avís Legal estan redactades en espanyol i estan sotmeses a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis ofereixes o productes oferts en el PORTAL, les parts, amb l’acceptació d’aquest Avís Legal, es sotmetran als Tribunals i Jutjats competents de Madrid, llevat que una Llei establi un fur diferent, en atenció a la naturalesa de la relació.